Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtnemer: WCN (Wandelcoaching Nederland BV) gevestigd te Amersfoort en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
  2. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
    4. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals te noemen coaching, trainingen, opleidingen, intervisie, en alle andere vormen van opleiding en begeleiding, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
  4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een, opleiding, training, begeleidings- of coachingstraject of aanverwante werkzaamheden en activiteiten.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier dan wel door een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Deelnemer getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of Deelnemer van diens per email verzonden aanmelding of opdracht, of door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever en/of Deelnemer als bedoeld in lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever en/of de Deelnemer de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist(en).

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Honorarium, prijzen en kosten

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Incassokosten

Artikel 8: Geheimhouding

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Artikel 10: Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 13: Geschillenbeslechting

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden

Amersfoort, 12 april 2022